HOME | SEARCH | LOG IN | SIGN UP
Trung tâm Đào tạo Tư vấn Các hoạt động Truyền thông Y tế Bảng tin
Lời chào của Giám đốc Trung tâm
Giới thiệu trung tâm
Sơ đồ tổ chức
Quá trình phát triển
Cơ sở vật chất
Thời gian làm việc
Đường đến trung tâm
 Home > Trung tâm > Sơ đồ tổ chức
    Sơ đồ tổ chức

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul. TEL:02-6900-8002 FAX : 02-6900-800141 E-mail : info@migrantok.org
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN