SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ห้องข่าวสาร
เอกสารรายงาน
ตารางกิจกรรม
ห้องภาพ
คอลัมน์
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- เขตโซล
- เขตคยองกี
- เขตอินชอน
- เขตควางจู
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
 Home > พื้นที่ > ห้องข่าวสาร > ข้อควรปฏิบัติตามเกี่ยวกับปัญหาฟาร์มปศุสัตว์

    ข้อควรปฏิบัติตามเกี่ยวกับปัญหาฟาร์มปศุสัตว์
    Admin     2010/07/20 4:11 pm
วันที่ 7 เดือนมกราคม ปี 2010 ,ฟาร์มโคนมแห่งหนึ่ง ที่อยู่ในเขตคียองคีโด โพชอน ได้เกิดโรคระบาดปาก
และเท้าเปื่อย เป็นสาเหตุให้ เกิดโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยไปทั่วประเทศ. เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ชาวเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายรายหนึ่งได้มีการฆ่าตัวตายซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ร้ายแรงมาก. ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยชาวเกษตรควรรู้วิธีป้องกันและดูแลการเกิดโรคระบาด
อย่างละเอียดถี่ถ้วน.
1.ต้องมีการดำเนินการป้องกันโรคระบาดเป็นอย่างดี จากผู้คนหรือรถที่เข้า-ออกจากฟาร์ม
2.จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบ สัตว์ที่ซื้อมาจากภายนอก และต้องซื้อมาจากฟาร์มที่เชื่อถือได้
และควรที่จะแยกสัตว์ตัวนั้นไว้ก่อน
3.แรงงานต่างชาติที่ทำงานอยู่ที่ฟาร์มปศุสัตว์ ในกรณีที่พบเห็นสิ่งต้องสงสัยเกี่ยวกับการสุขาภิบาล
และการฆ่าเชื้อ การดูแลเกียวกับโรคระบาด และโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยจากสัตว์ ให้รีบ
แจ้งทันที และหลังจากนั้นต้องมีการควบคุมและดูแลอย่างดีที่สุด.
4.ต้องมีการป้องกันและต่อต้าน สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน และยุง โดยการฉีดยา
ฆ่าแมลงในฟาร์มปศุสัตว์.
5. หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในประเทศที่มีโรคระบาดปากและเท้า ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ
จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าเยี่ยมพื้นที่เกษตรและฟาร์มปศุสัตว์
ถ้าหากว่าในกรณีที่มีการเข้าเยี่ยมในพื้นที่นั้น ให้รีบอาบน้ำ และซักเสื้อผ้าที่ใส่อยู่นั้นทันทีหลังจากที่
กลับเข้ามาในประเทศ,และไม่ควรออกเยี่ยมฟาร์มปศุสัตว์อื่น อย่างน้อย 2 สัปดาห์ขึ้นไป.
6.ชาวเกษตรกรควรที่จะหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มกันในพื้นที่ที่มีโรคระบาด ในกรณีที่มีเรื่องที่จะต้องปรึกษากันควรใช้เครื่องสื่อสาร หรืออาจจะเป็นโทรศัพท์ เป็นสื่อในการติดต่อ.
7.ทุกๆวันต้องมีการสังเกตุสัตว์เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์ในกรณีที่มีสิ่งต้องสงสัยเกี่ยวกับโรคระบาดปากและเท้าเปื่อย ให้รีบแจ้งให้นายกเทศมนตรี,ผู้อำนวยการเขต,หัวหน้าเขตเทศบาล,กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องหรือ หน่วยงานควบคุมโรคสัตว์ เขตเทศบาลเมือง จังหวัด.
< แจ้งรายงาน> 
กองควบคุมมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์เสี้ยง : 031-467-4368/4362
หากสงสัยว่ามีโรคระบาดปากและเท้าเปื่อยในสัตว์เสี้ยง โปรดโทรแจ้ง : 1588-4060/9060
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN