SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ข้อมูลารศึกษา
การศึกษาภาษาเกาหลี
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
- แนะนำภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน MNTV
การเรียนคอมพิวเตอร์
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
การเรียนเทควันโด
- แนะนำหลักสูตรการเรียน
- วิธีการสมัคร และ ลงทะเบียนเรียน
- กิจกรรมการเรียน
การเรียนพิเศษ
- การเรียนรู้กฏหมาย
- การเรียนรู้ความปลอดภัย
- การเรียนดนตรีประจำชาติ
- การเรียน อื่นๆ
 Home > การศึกษา > การศึกษาภาษาเกาหลี > กิจกรรมการเรียน > กิจกรรม
กิจกรรม

กิจกรรม
อาจารย์แผนกการเรียนการสอน

สำหรับอาจารย์ผู้สอนนั้น ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากเพียงใด แต่ท่านก็สามารถให้ความรู้กับทุกท่านด้วยความเต็มเปี่ยม อาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านด้วยความยินดีค่ะ

สำหรับมิตรภาพใหม่นั้น ทางศูนย์ฯของเราได้มีการวางแผนการเพื่อปรับปรุง และบำรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นไปอีก สำหรับนักเรียนใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาเกาหลีเท่าไร เราพยายามที่จะสื่อสารกับท่านให้มากที่สุด,

อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีนั้นทุกท่านที่มีอยู่ตอนนี้ ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ทางด้านภาษาและการสอนเป็นอย่างดี  เพราะอาจารย์ทุกท่านถูกส่งมาจากรัฐบาลเกาหลี.

วันสำหรับควาทรงจำ

ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมและการศึกษาของทางศูนย์ ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวเกาหลีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

มีการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันบ่อยครั้ง.

การประพันธ์หรือการเรียงความ, การร้องเพลงเกาหลี,การแสดง และอื่นๆ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย .

ที่ผ่านมา ท่านได้ศึกษาภาษาเกาหลี การร่วมกิจกรรรมต่างๆด้วยความพยายามนั้ ทางศูนย์ของเราจะรอดูความสำเร็จของทุกท่าน. ^^

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมเกาหลี

การจัดงานวันเกิดให้กับนักเรียนที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนั้น, การพาไปเที่ยวในเขตกรุงโซล, การร่วมแสดงและร่วมชมวัฒนธรรมเกาหลี, เป็นต้น

อาจารย์และนักเรียนร่วมระลึกถึงกันและกันตลอดไป.

วันรับใบประกาศ

ใน1ภาคเรียนที่ผ่านมานั้น ท่านได้ศึกษาภาษาเกาหลีด้วยความพากเพียรพยายามเป็นอย่างสูง ผลจากการพยายามของท่านก็คือ ท่านได้รับใบประกาศจากการเรียน และมีใบประการศสำหรับท่านที่มาเรียนทุกครั้งโดยไม่เคยขาดเรียนเลยด้วย.

หัวหน้าศูนย์จะกล่างปราศัยแก่ท่าน, มอบใบประกาศ , นักเรียน อาจารย์ และตัวแทนของศูนย์กล่าวขอบคุณ, การแสดงของนักเรียนแต่ละประเทศ.

การสอบปลายภาค

การสอบของแต่ละภาคเรียนนั้น จะเป็นการสอบแบบเรียนที่ท่านได้ศึกษาผ่านมาแล้ว เมื่อท่านทำการสอบเสร้จแล้ว อาจารย์ผู้สอนก็จะตรวจแล้วบอกผลการสอบว่าท่านสอบผ่านระดับ ได้ขึ้นไปเรียนในระดับชั้นที่สูงกว่าเดิมหรือ.


view list 
Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN