SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
กิจกรรมกลุ่ม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษา
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
 Home > กิจกรรม > กิจกรรมกลุ่ม > ตารางกิจกรรม > กิจกรรมวันครัสมัส

    กิจกรรมวันครัสมัส
    Admin     2007/03/29 5:27 pm
    _IGP2372.jpg(141.73KB)  Downloaded: 1887ภาพถ่ายหมู่ของชาวฟิลิปินส์ที่มาร่วมงาน คริสมัสปาร์ตี้ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์แรงงานต่างชาติที่ชินโดริมเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2006
view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN