SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
MNTV
Migrant.kr
MigrantOK
นิตยสารทางเว็บ
- ปี 2007
 Home > สื่อต่างๆ > MigrantOK
    MigrantOK
  คนแรงงานต่างชาติสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้จากการอ่านหนังสือพิมพ์ของ MigrantOK ได้อย่างสะดวกสบาย เพราะหนังสือพิมพ์นี้มีการจัดพิมพ์ขึ้นถึง 10 ภาษา (ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษามองโกล,ภาษาเวียดนาม,ภาษาอินโดนีเซีย,ภาษาไทย,ภาษาปากีสถาน,ภาษาอูซเบกิสถาน,ภาษาฟิลิปปินส์ และภาษาเกาหลี) หนังสือพิมพ์ที่จัดพิมพ์ขึ้นมานี้ ทำขึ้นเพื่อคนแรงงานต่างชาติทุกชาติเป็นพิเศษ ไม่ว่าท่านจะต้องการอะไร ท่านก็สามารถอ่านเพื่อเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆ และยังจะสามารถทราบข่าวคราวของประเทศของตนได้อีกด้วย 
Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN