SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
ห้องข่าวสาร
เอกสารรายงาน
ตารางกิจกรรม
ห้องภาพ
คอลัมน์
เว็ปไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- เขตโซล
- เขตคยองกี
- เขตอินชอน
- เขตควางจู
- DaeGu
- BuSan
- GangWon
- GyeongSangNam-Do
- GyeongSangBuk-Do
- JeolLaBuk-do
- JeolLaNam-do
- ChungCheongNam-Do
- ChungCheongBuk-Do
- JeJu-Do
 Home > พื้นที่ > เอกสารรายงาน > รีเทริ์นจ๊อบ คืออะไร?

    รีเทริ์นจ๊อบ คืออะไร?
    Admin     2009/03/24 4:12 pm

< กังวลกับการกลับมาใช่มั๊ย? ต่อไปนี้ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้ว>

จากวันล่าสุดนี้ สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำเป็นอย่างมาก ทำให้คนแรงงานที่ว่างงานเพิ่มมากขึ้น มีคนแรงงานต่างชาติที่เข้ามาหางานที่

กรมแรงงานเต็มทุกวัน และระยะเวลาในการหางานก็ได้กำหนดไว้แค่ 2  เดือนเท่านั้น กรณีเช่นนี้จึงเป็นสาเหตุทำให้คนแรงงานหมด

เวลาในการพักอาศัยหรือล้มเลิกการหางานเกิดขึ้น ดังนั้น แรงงานต่างชาติจึงต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตน สำหรับผู้ที่

เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศนั้น เริ่มเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้น ดังนั้น ที่สำนักงานแรงงานอุตสาหรรมเกาหลี ได้ทำการแก้ไขปัญหาความ

ยากลำบากของคนแรงงานที่ต้องเดินทางกลับประเทศ ด้วยการจัดให้มีการเขียนโปรแกรมรีเทริ์นจ๊อบขึ้น เพื่อเป็นการแนะนำอาชีพให้แก่

คนแรงงานที่ต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

1.โปรแกรมรีเทริ์นจ๊อบนั้น คือโปรแกรมอะไร?

โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่จะแนะนำตำแหน่งงานในของบริษัทเกาหลีที่อยู่ในประเทศบ้านของนั้นให้แก่แรงงานต่างชาติที่กลับไป

เริ่มต้นทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม เพื่อเป็นการตั้งรกรากใหม่อีกครั้ง ซึ่งโปรแกรมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานแรงงานอุตสาหกรรมเกาหลี

2. โอกาสในการปฏิบัติโปรแกรมรีเทริ์นจ๊อบเป็นอย่างไร?

การดำเนินการระบบอนุญาตจ้างงาน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2004  และได้มีการรับคนแรงงานเข้ามา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2007

จากผลการสำรวจเหล่านี้ ส่วนมากผู้ที่ไม่มีงานทำในประทศบ้านเกิดมีความคิดเห็ฯว่า ถ้ารัฐบาลเกาหลีช่วยส่งตัวเค้ากลับประเทศ

บ้านเกิดได้ก็จะเป็นการดี นอกจานี้ ระหว่างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทเกาหลีกับคนแรงงานต่างชาติที่มีความชำนาญด้านภาษา

และวัฒนธรรมเกาหลียังมีความแพร่หลายอีกด้วย ดังนั้น เมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้ว เราจึงได้มีการจัดทำโปรแกรมแนะนำการหางานนี้ขึ้นมา

3.  ปัจจุบันนี้ บริษัทที่เข้าร่วม มีกี่ประเทศ?

ปัจจุบัน การทำสัญญากับระบบการอนุญาตจ้างงาน MOU นั้นมีอยู่ทั้งหมด 15 ประเทศ แต่ว่า ประเทศที่ร่วมอยู่ในระบบMOUนี้

เมื่อปี 2004 มีอยู่6 ประเทศคือ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ศรีลังกา, มองโกล, ไทย

ปัจจุบัน คนแรงงานของทั้ง 6 ประเทศ เป็นเป้าหมายที่ต้องลงสมัครงาน เพื่อที่จะได้ทำงานในบริษัทเกาหลีและบริษัทเกาหลีหลายๆแห่ง

ในประเทศที่มีความเจริญแล้ว โดยมีการแนะนำการทำงานให้กำลังคนที่กำลังหางานทำอยู่เป็นหลักอีกด้วย ส่วนใหญ่จะเป็นคนแรงงาน

ของประเทศปัจจุบันทั้ง 6 ประเทศ  แต่ เราคาดว่าในอนาคตจะต้องมีการขยายเพิ่มขึ้นอีก กิจการงานนี้ เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2008 และใน

ปัจจุบันนี้ มีบริษัทที่ลงทะเบียนทั้งหมด 140 บริษัท มีผู้ที่ต้องการหางานรวมแล้วประมาณ770 คน นอกจากนี้ ก่อนหมดระยะเวลาการ

พำนักอาศัย 3 เดือน คนแรงงานต่างชาติที่ได้รับการแนะนำโปรแกรมที่สำนักงานแรงงานอุตสาหกรรมเกาหลี คนเหล่านี้ จะได้รับการจัด

ตำแหน่งงานตามคำแนะนำงาน ประมาณ 650คน

4. รีเทริ์นจ๊อบโฮมเพจนั้น ใช้อย่างไร?

นี่คือเว็บไซด์ www.returnjob.or.kr ของรีเทริ์นจ๊อบ ลงทะเบียนสมัครการหาง่ายด้วยวิธีง่ายๆหรือหากท่านต้องการทำงาน

ในบริษัทเกาหลี ให้ท่านประสานไปที่ระบบ EPS ของสำนักงานแรงงานอุตสาหกรรมเกาหลี  หลังจากที่ระบบEPS อิเล็กตรอน ทำการ

ตรวจสอบความรู้ทางวิชาการหรือประสบการณ์การทำงานของคนแรงงานแล้ว คนแรงงานนั้นจึงจะสามารถเข้าทำงานในบริษัทเกาหลีได้

5. เงื่อนไขของการทำงานคืออะไร?

เงินเดือนพื้นฐานตามระดับมาตรฐานที่บ้านเกิดของคนแรงงานั้น มีความแตกต่างกันมาก แต่ว่า ในบริษัทของเกาหลีนั้น ในฐานะของ

หัวหน้าผู้ควบคุมดูแลกล่าวว่า  หากคนแรงงานต่างมีความคุ้นเคยและขยันซื่อสัตย์ทางด้านภาษาเกาหลีและวัฒนธรรมเกาหลี

คนแรงงานที่มีความสามารถสูงก็จะทำให้ได้รับเงินเดือนพื้นฐานสูงขึ้นตามไปด้วย

6. จากเศรษฐกิจที่ตกต่ำ สภาพการณ์ในปัจจุบันของบริษัทต่างๆก็ไม่ดีนัก ดังนั้น การเข้าร่วมของบริษัทนั้นจะมีความยากลำบากหรือไม่?

ในแต่ละวันบริษัทเกาหลีต้องการคนที่มีความสามารถเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส่วนคนที่มีความกังวลนั้น เราคิดว่าหากท่านพูดภาษาเกาหลีเก่ง

และทำงานด้วยความซื่อสัตย์นั้น จะสามารถใช้เป็นข้อดีในการเริ่มต้นทำงานได้ แม้ว่าบริษัทเหล่านั้นจะไม่ได้คัดคนหลายๆคนออกก็ตาม

แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะจ้างคนที่มีคุณภาพดีๆเพิ่มขึ้น ดังนั้นจะไม่มีความยากลำบากใดๆเกิดขึ้น หากท่านใช้โอกาสดังกล่าวให้ถูกต้องเหมาะสม

7.กล่าวคำสุดท้ายก่อนที่คนแรงงานจะกลับมา

สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำโดยทั่วโลกนั้น ทำให้สถานการณ์ในเกาหลีมีความยากลำบากเหมือนกับประเทศอื่นๆด้วย ในสถานการณ์เช่นนี้

เราอยากขอความกรุณาจากทุกท่านว่า ในใช่วงที่ท่านทำงานอยู่ในเกาหลีนั้น ขอให้ท่านตั้งเรียนภาษาเกาหลี ถึงแม้ว่าจะเรียนภาษาแล้ว

ไม่ได้เข้าทำงานในบริษัทเกาหลีก็ตาม แต่ว่าท่านก็ยังจะได้รับโอกาสในหลายๆด้านอีกด้วย นอกจากนี้ หากท่านมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า

ก็ยิ่งเป็นการดีขึ้นไปอีก และสำหรับเงินที่ท่านหามาด้วยความยากลำบากนั้น หากท่านควบคุมให้ดีหรือหากคิดเปิดกิจการขนาดเล็กแล้ว

ท่านใช้ความพยายามให้เพียงพอ ท่านก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีเช่นกัน

เว็บไซด์: www.returnjob.or.kr

ติดต่อ: สำนักงานรแรงงานด้านอุตสาหกรรมเกาหลี โทร. 02-3271-9436~7

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN