SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
ข่าวทั่วไป
ห้องเอกสาร
ปรึกษา ถาม – ตอบ
หมวดคำปรึกษตามประเภท
 Home > คำปรึกษา > ห้องเอกสาร > ข้อควรระวังเนื่องมาจากการเปลียนสถานที่ทำงาน

    ข้อควรระวังเนื่องมาจากการเปลียนสถานที่ทำงาน
    Admin     2007/11/10 4:09 pm
    ผู้ใช้แรงงานต่างชาติจะกลายเป็นผู้พำนักผิดกฏหมายและถูกลงโทษโดยการส่งกลับประเทศทันทีหากผู้ใช้แรงงานต่างชาตินั้น

*ไม่แจ้งขอย้ายสถานที่ทำงานภายใน1เดือนหลังจากหมดสัญญาการจ้างงาน

*ไม่สามารถเข้าทำงานต่อได้หลังจากยื่นขอย้ายสถานที่ทำงานภายใน2เดือนและไม่ได้รับอนุญาติ ให้เปลี่ยนสถานที่ทำงาน

*หลบหนีจากสถานที่ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาติ

*ทำงานไม่เต็มที่และเกียจคร้านเพราะต้องการให้นายจ้างไล่ออกเพื่อที่ตนจะได้ไปทำงานที่อื่นที่จ่ายค่าจ้าง มากกว่า

*เกินจำนวนครั้งที่สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้

*ผู้ใช้แรงงานสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้โดยผ่านสำนักงานส่งเสริมการจ้างงานเท่านั้นหากผู้ใดฝ่า ฝืนย้ายไปทำงานที่อื่นตามคำแนะนำของเพื่อนผู้ร่วมงานหรือบริษัทนายหน้าหางานโดยไม่ได้รับ อนุญาติแล้วแรงงานผู้นั้นจะต้องได้รับโทษมีสถานภาพเป็นแรงงานผิดกฏหมายและต้องออก นอกประเทศ

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN