SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
ข่าวทั่วไป
ห้องเอกสาร
ปรึกษา ถาม – ตอบ
หมวดคำปรึกษตามประเภท
 Home > คำปรึกษา > ห้องเอกสาร > การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

    การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน
    Admin     2007/11/10 4:02 pm
  การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

แรงงานต่างชาติสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้จากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.    กรณีที่นายจ้างปฏิเสธการจ้างงานต่อโดยนายจ้างมีเหตุผลอันควร

2.    สาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของลูกจ้างเช่นสถานประกอบการหยุดกิจการ,ปิดกิจการจึงไม่สามารถให้ผู้ใช้แรงงานนั้นทำงานต่อไปได้อีก

3.    กรณีการจ้างงานถูกยกเลิกเนื่องจากการทำร้ายร่างกายผู้ใช้แรงงานการริดรอนสิทธิมนุษยชนการค้างชำระค่าจ้างแรงงานเงื่อนไขการทำงานต่ำกว่ามาตราฐานและอื่นๆเป็นต้น

4.    กรณีผู้ใช้แรงงานบาดเจ็บเป็นเหตุให้ลำบากหรือไม่สามารถทำงานในสถานประกอบการเดิมนั้นได้อีกแต่สามารถทำงานที่สถานประกอบการอื่นได้

ขั้นตอนการเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

ทันทีที่สัญญาการจ้างงานสิ้นสุดลงผู้ใช้แรงงานต้องติดต่อสำนักส่งเสริมการจ้างงานกระทรวงแรงงานทันทีภายใน1เดือนและจากนั้นภายใน2เดือนผู้ใช้แรงงานต้องเริ่มทำงานในสถานประกอบการใหม่

         หลังจากเปลี่ยนสถานที่ทำงานแล้วภายใน2เดือนผู้ใช้แรงงานต้องไปทำเรื่องขอเปลี่ยนสถานที่ทำงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ตามกฏหมายกำหนดให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานได้เพียง3ครั้ง

ข้อควรระวังเมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่ทำงาน

  สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทเดียวกันกับสถานประกอบการเดิมเท่านั้นไม่สามารถไปทำงานในสถานประกอบการต่างประเภทได้

view list 

Jump to:  


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN