SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
แนะนำทีมให้คำปรึกษา
ข่าวทั่วไป
ห้องเอกสาร
ปรึกษา ถาม – ตอบ
หมวดคำปรึกษตามประเภท
 Home > คำปรึกษา > ห้องเอกสาร
 No new posts แบบนี้ขอเปลี่ยนงานไม่ได้  0 Admin 3625 2007/11/27
 No new posts การขออนุญาติกลับประเทศชั่วคราว  0 Admin 4367 2007/11/10
 No new posts ข้อควรระวังเนื่องมาจากการเปลียนสถานที่ทำงาน  0 Admin 4069 2007/11/10
 No new posts การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน  0 Admin 8242 2007/11/10
 No new posts ข้อควรทราบหลังจากส่งไปสถานประกอบการและทำงาน  0 Admin 4107 2007/11/10
 No new posts ปัญหาเรื่องจ่ายเงินเดือนช้าหรือไม่จ่ายเงินเดือน  0 Admin 9192 2007/11/10
 No new posts สิ่งที่แรงงานต้องทราบหลังจากเข้ามาในเกาหลี  0 Admin 3307 2007/11/10

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN