SEARCH | HOME | LOG IN | SIGN UP
แนะนำศูนย์ฯ คำปรึกษา การศึกษา การรักษาพยาบาล กิจกรรม สื่อต่างๆ พื้นที่
กิจกรรมกลุ่ม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมการศึกษา
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม
- แนะนำกิจกรรม
- ตารางกิจกรรม
 Home > กิจกรรม > กิจกรรมกลุ่ม > แนะนำกิจกรรม
 เจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วม workshop 
 แนะนำกิจกรรม 
แนะนำกิจกรรม


18กรกฎาคม งานฉลองของชาวมองโกล
จดบันทึกโดย: tmpman13มิถุนายน ที่ลานกีฬาเวอร์คัพ กีฬาฟุตบอล
จดบันทึกโดย: Admin


20สิงหาคม   กิจกรรมกีฬา 
จดบันทึกโดย  Admin


กิจกรรมวัฒนธรรมเกาหลี
2007/03/15
จดบันทึกโดย:: Admin

  Sort by:  

Jump to:  
 


KMcenter 137-1 Garibong 1 Dong, Guro-Gu, Seoul.
Copyright by 2004 MigrantWorkers Center in Korea. All right, reserved. Representative : Son Jong Ha
Supported by ONTOIN